การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)

 1. การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W6 ดาวน์โหลด
 2. แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W6 ดาวน์โหลด
 1. Notification of The first Exercise of the Warrant to Purchase Ordinary Shares of TWZ-W6 Download
 2. Form for the notification of the intention to exercise the Warrants TWZ-W6 Download

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

 1. การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W7 ดาวน์โหลด
 2. แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W7 ดาวน์โหลด
 1. Notification of The first Exercise of the Warrant to Purchase Ordinary Shares of TWZ-W7 Download
 2. Form for the notification of the intention to exercise the Warrants TWZ-W7 Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2565 ดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งใหม่) วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งใหม่) ดาวน์โหลด

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders For 2022 (New) (Download)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2021)

ดาวน์โหลด รายงานประจำปี (56-1 One Report 2021)_Thai

Download Annual Report (56-1 One Report 2021)_English

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)

ระยะเวลาจองซื้อ
ระหว่างวันที่13 – 17และ 20 ธันวาคม 2564
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.investors-insight.com/twz/login.php

1.หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ดาวน์โหลด
2.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ดาวน์โหลด
3.รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
4.ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
5.หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
6.เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถาม FATCA ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม_หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights offering) ดาวน์โหลด

1.Notification of the Right to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares Download
2.Notification of the Allocation of Newly Issued Ordinary shares Download
3.Subscription Manual of Payment and Subscription Procedures Download
4.Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares Download
5.Power of Attorney Download
6.Additional Documents for Securities Subscription and FATCA Download
7.archFull Version_Notification of the Allocation of Newly Issued Ordinary shares Download
Full Version_Notification of the Allocation of Newly Issued Ordinary shares Download

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

ระยะเวลาจองซื้อ
ระหว่างวันที่13 – 17และ 20 ธันวาคม 2564
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.investors-insight.com/twz/login.php

1.หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด
2.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด
3.รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชําระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ดาวน์โหลด
4.ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ดาวน์โหลด
5.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน) ดาวน์โหลด
6.(ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด
7.เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม_หนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด

1.Notification of the right to subscribe for convertible debentures Download
2.Notification of the Allocation of Convertible Debentures Download
3.Details of the method of subscription and payment of subscription for convertible debentures Download
4.Subscription form for convertible debentures Download
5.Power of attorney (in the case of authorizing others to act on their behalf) Download
6.(Draft) Terms and Conditions of Convertible Debentures Download
7.Additional documents for securities reservation only and FATCA status Download
Full version_Notification of the Allocation of Convertible Debentures Download

เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

 1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2-2564 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
 2. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2-2564 ดาวน์โหลด
 3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แนบ 1) ดาวน์โหลด
 4. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 5. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 6. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 8. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 9. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 10. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ก (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 12. มอบฉันทะแบบ ข (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. มอบฉันทะแบบ ค (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 14. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 1. invitation to the EGM No. 2-2564 (Full vesion) Download
 2. invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2-2021 Download
 3. Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for year 2021 (Enclosure 1) Download
 4. Summary of the preliminary details of the warrants to purchase ordinary shares of TWZ-W6 (Enclosure 2) Download
 5. Important Details of the Convertible Bonds (Enclosure 3) Download
 6. Summary of the preliminary details of the warrants to purchase ordinary shares of TWZ-W6 (Enclosure 4) Download
 7. Capital Increase Report Form F53-4 (Enclosure 5) Download
 8. Definition of Independent Directors of TWZ (Enclosure 6) Download
 9. Guidelines for attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Enclosure 7) Download
 10. Articles of Association regarding the Shareholder Meeting (Enclosure 8) Download
 11. Proxy A (Enclosure 9) Download
 12. Proxy B (Enclosure 9) Download
 13. Proxy C (Enclosure 9) Download
 14. 14 Guideline for processing of personal information for the Shareholders’ Meeting (Enclosure 10) Download

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่มทุน / หุ้นกู้แปลงสภาพ ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @twz-insigh หรือ สแกน QR Code

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 1. หนังสือเชิญประชุม AGM 2564 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที 1-2564 ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2563 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. ประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 12. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 14. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 15. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 (แนบ 12) ดาวน์โหลด
 16. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนบ 13) ดาวน์โหลด

  รวม หนังสือเชิญประชุม AGM 2564 ดาวน์โหลด

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 24-30 มีนาคม 2564

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด

2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด

3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด

4. แผนที่รับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด