หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

ระยะเวลาจองซื้อ
ระหว่างวันที่13 – 17และ 20 ธันวาคม 2564
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.investors-insight.com/twz/login.php

1.หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด
2.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด
3.รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชําระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ดาวน์โหลด
4.ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ดาวน์โหลด
5.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน) ดาวน์โหลด
6.(ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด
7.เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม_หนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด

1.Notification of the right to subscribe for convertible debentures Download
2.Notification of the Allocation of Convertible Debentures Download
3.Details of the method of subscription and payment of subscription for convertible debentures Download
4.Subscription form for convertible debentures Download
5.Power of attorney (in the case of authorizing others to act on their behalf) Download
6.(Draft) Terms and Conditions of Convertible Debentures Download
7.Additional documents for securities reservation only and FATCA status Download
Full version_Notification of the Allocation of Convertible Debentures Download