หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)

ระยะเวลาจองซื้อ
ระหว่างวันที่13 – 17และ 20 ธันวาคม 2564
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.investors-insight.com/twz/login.php

1.หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ดาวน์โหลด
2.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ดาวน์โหลด
3.รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
4.ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
5.หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
6.เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถาม FATCA ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม_หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights offering) ดาวน์โหลด

1.Notification of the Right to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares Download
2.Notification of the Allocation of Newly Issued Ordinary shares Download
3.Subscription Manual of Payment and Subscription Procedures Download
4.Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares Download
5.Power of Attorney Download
6.Additional Documents for Securities Subscription and FATCA Download
7.archFull Version_Notification of the Allocation of Newly Issued Ordinary shares Download
Full Version_Notification of the Allocation of Newly Issued Ordinary shares Download