การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

 1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
 2. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2565 ดาวน์โหลด
 3. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที 2-2564 (แนบ 1) ดาวน์โหลด
 4. รายงานประจำปี 2564 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 6. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 7. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 8. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 9. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 10. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 12. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 13. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Streaming) (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 14. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 15. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 1. Notice of AGM 2022 (Full version) Download
 2. Notice of AGM 2022 Download
 3. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2-2021 (Enclosure 1) Download
 4. One Report (Enclosure 2) Download
 5. Opinion of the Audit Committee (Enclosure 3) Download
 6. Profile of the nominated persons for consideration and election to be directors (Enclosure 4) Download
 7. Definition of Independent Directors of TWZ (Enclosure 5) Download
 8. Articles of Association regarding the Shareholder Meeting (Enclosure 6) Download
 9. Terms and Conditions for Meeting Attendance via Inventech Connect (Enclosure 7) Download
 10. Proxy Form A (Enclosure 8) Download
 11. Proxy Form B (Enclosure 8) Download
 12. Proxy Form C (Enclosure 8) Download
 13. Guidelines for attending of Electronic Meeting by Inventech Connect (Streaming) (Enclosure 9) Download
 14. Using the QR Code for download (Enclosure 10) Download
 15. Guideline for processing of personal information for the Shareholders’ Meeting (Enclosure 11) Download