เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

 1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2-2564 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
 2. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2-2564 ดาวน์โหลด
 3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แนบ 1) ดาวน์โหลด
 4. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 5. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 6. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 8. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 9. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 10. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ก (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 12. มอบฉันทะแบบ ข (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. มอบฉันทะแบบ ค (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 14. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 1. invitation to the EGM No. 2-2564 (Full vesion) Download
 2. invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2-2021 Download
 3. Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for year 2021 (Enclosure 1) Download
 4. Summary of the preliminary details of the warrants to purchase ordinary shares of TWZ-W6 (Enclosure 2) Download
 5. Important Details of the Convertible Bonds (Enclosure 3) Download
 6. Summary of the preliminary details of the warrants to purchase ordinary shares of TWZ-W6 (Enclosure 4) Download
 7. Capital Increase Report Form F53-4 (Enclosure 5) Download
 8. Definition of Independent Directors of TWZ (Enclosure 6) Download
 9. Guidelines for attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Enclosure 7) Download
 10. Articles of Association regarding the Shareholder Meeting (Enclosure 8) Download
 11. Proxy A (Enclosure 9) Download
 12. Proxy B (Enclosure 9) Download
 13. Proxy C (Enclosure 9) Download
 14. 14 Guideline for processing of personal information for the Shareholders’ Meeting (Enclosure 10) Download

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่มทุน / หุ้นกู้แปลงสภาพ ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @twz-insigh หรือ สแกน QR Code