การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งใหม่) วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งใหม่) ดาวน์โหลด

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders For 2022 (New) (Download)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด