การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

  1. การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W7 ดาวน์โหลด
  2. แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W7 ดาวน์โหลด
  1. Notification of The first Exercise of the Warrant to Purchase Ordinary Shares of TWZ-W7 Download
  2. Form for the notification of the intention to exercise the Warrants TWZ-W7 Download