แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย

หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

( ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)

1. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (TWZ246A) ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
2. แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
3. Notification for the last conversion rights of convertible debenture (TWZ246A) Download
4. Form of the Last Exercise the Conversion Rights of the Convertible Debentures Download

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

 1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2567 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 (แนบ 1) ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2566 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 8 (TWZ-W8) (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 11. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 12. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 13. มอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
 14. มอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
 15. มอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
 16. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 13) ดาวน์โหลด
 17. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แนบ 14) ดาวน์โหลด
 18. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2567 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 (ครั้งสุดท้าย)

ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ วันที่ 3 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567
เวลา 9.00 น.ถึง 15.00 น. (ทุกวันทำการ)

 1. แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มจองซื้อหุ้น TWZ-W7 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 (ครั้งสุดท้าย)

ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ วันที่ 3 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567
เวลา 9.00 น.ถึง 15.00 น. (ทุกวันทำการ)

 1. แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มจองซื้อหุ้น TWZ-W6 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด

การใช้สิทธิครั้งที่​ 3​ ของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

 1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซดคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ดาวน์โหลด
 2. แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TWZ-W7) ดาวน์โหลด
 1. Notification of The Third Exercise of the Warrant to Purchase Ordinary Shares of TWZ-W7 Download
 2. Form for the notification of the intention to exercise the Warrants TWZ-W7 No.3 Download

การใช้สิทธิครั้งที่​ 3​ ของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)

 1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 TWZ-W6 ดาวน์โหลด
 2. แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W6 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด

 1. Notification of The Third Exercise of the Warrant to Purchase Ordinary Shares of TWZ-W6 Download
 2. Form for the notification of the intention to exercise the Warrants TWZ-W6 No.3 Download

หนังสือแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งใหม่ 28 เมษายน 2566)

ดาวน์โหลดหนังสือ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

 1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2566 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 (แนบ 1) ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2565 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. มอบฉันทะแบบ ก (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. มอบฉันทะแบบ ข (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ค (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 12. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Streaming) (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 14. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 15. Full Version_หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2566 ดาวน์โหลด