แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย

หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

( ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)

1. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (TWZ246A) ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
2. แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
3. Notification for the last conversion rights of convertible debenture (TWZ246A) Download
4. Form of the Last Exercise the Conversion Rights of the Convertible Debentures Download