หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

 1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2567 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 (แนบ 1) ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2566 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 8 (TWZ-W8) (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 11. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 12. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 13. มอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
 14. มอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
 15. มอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
 16. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 13) ดาวน์โหลด
 17. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แนบ 14) ดาวน์โหลด
 18. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2567 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด