การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 (ครั้งสุดท้าย)

ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ วันที่ 3 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567
เวลา 9.00 น.ถึง 15.00 น. (ทุกวันทำการ)

  1. แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มจองซื้อหุ้น TWZ-W7 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด