หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

 1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2566 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 (แนบ 1) ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2565 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. มอบฉันทะแบบ ก (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. มอบฉันทะแบบ ข (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ค (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 12. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Streaming) (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 14. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 15. Full Version_หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2566 ดาวน์โหลด