การใช้สิทธิครั้งที่​ 3​ ของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

  1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซดคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ดาวน์โหลด
  2. แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TWZ-W7) ดาวน์โหลด
  1. Notification of The Third Exercise of the Warrant to Purchase Ordinary Shares of TWZ-W7 Download
  2. Form for the notification of the intention to exercise the Warrants TWZ-W7 No.3 Download