การใช้สิทธิครั้งที่​ 3​ ของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)

  1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 TWZ-W6 ดาวน์โหลด
  2. แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W6 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด

  1. Notification of The Third Exercise of the Warrant to Purchase Ordinary Shares of TWZ-W6 Download
  2. Form for the notification of the intention to exercise the Warrants TWZ-W6 No.3 Download