TWZ ให้ความสำคัญในการสร้างพนักงาน
ที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูง
และมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับ
เป็นคนดี คนเก่ง มีการทำงานอย่างมืออาชีพ
ด้วย “คน” นั้นเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

และบริษัทฯ ยังมีนโยบายการดูแลพนักงาน
แบบคนในครอบครัวทั้งด้านสุขภาพครอบครัวและสังคม
เพื่อให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขในการทำงาน

กองทุนประกันสังคม

เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับพนักงาน ในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ฯลฯ (ตามเงื่อนไขกองทุน) ที่มิใช่สาเหตุเนื่องมาจากการทำงาน

สวัสดิการสินค้าราคาพนักงาน

เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้าของบริษัทฯ เป็นของตนเองเพื่อใช้ในธุระส่วนตัว ได้ในราคาพิเศษ (Staff Price)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการออมทรัพย์ เพื่อให้เป็นหลักประกันส่วนหนึ่งแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อสมาชิกออกจากงาน ลาออกจากกองทุน ไร้ความสามารถ หรือถึงแก่กรรม โดยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่สมัครใจเป็นสมาชิกกองทุน

สวัสดิการอื่นๆ

โอกาสในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ, กิจกรรมสัมมนาประจำปี เป็นต้น

ระบบเงินช่วยเหลือพนักงาน

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพนักงานที่ประสบอันตราย, ประสบภัยพิบัติ, เจ็บป่วย, ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต รวมถึงการร่วมแสดงความยินดี ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติม จากสวัสดิการปรกติของ บริษัทฯ