หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2561 : ดาวโหลดเอกสาร

2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แนบ 1) : ดาวโหลดเอกสาร

3. รายละเอียด Warrant TWZ-W5 (แนบ 2) : ดาวโหลดเอกสาร

4. รายงานการเพิ่มทุน F 53-4 TWZ-W5 (แนบ 3) : ดาวโหลดเอกสาร

5. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 4) : ดาวโหลดเอกสาร

6. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 5) : ดาวโหลดเอกสาร

7. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 6) : ดาวโหลดเอกสาร

8. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 7) : ดาวโหลดเอกสาร

9. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 7) : ดาวโหลดเอกสาร

10. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 7) : ดาวโหลดเอกสาร

11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 8) : ดาวโหลดเอกสาร