หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 1. หนังสือเชิญประชุม AGM 2564 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที 1-2564 ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2563 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. ประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 12. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 14. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 15. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 (แนบ 12) ดาวน์โหลด
 16. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนบ 13) ดาวน์โหลด

  รวม หนังสือเชิญประชุม AGM 2564 ดาวน์โหลด

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 24-30 มีนาคม 2564

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด

2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด

3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด

4. แผนที่รับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

 1. หนังสือเชิญประชุม EGM 1-64 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แนบ 1) ดาวน์โหลด
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 9. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 12. แจ้งเปลี่ยนสถานที่ และมาตรการเข้าร่วมประชุม ภายใต้ Covid 19 (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนบ 10) ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งใหม่) ดาวน์โหลด
 2. มอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
 3. มอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
 4. มอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่)

 1. หนังสือเชิญประชุม AGM 2563 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2562 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระฯ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนฯ (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. มอบฉันทะแบบ ก.(แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 14. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 15. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนบ 12) ดาวน์โหลด

รวม หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 1. หนังสือเชิญประชุม AGM 2563
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2562 (แนบ 2)
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3)
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4)
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 5)
 7. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6)
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 7)
 9. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 8)
 10. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 8)
 11. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 8)
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 9)
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 10)
 14. มาตรการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น COVID-19 (แนบ 11)
 15. รวม หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W5 ครั้งสุดท้าย

 1. หนังสือแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W5 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TWZ-W5) ดาวน์โหลด
 3. บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (Participant) ดาวน์โหลด
 4. หนังสือมอบอำนาจ TH ดาวน์โหลด
 5. หนังสือมอบอำนาจ ENG ดาวน์โหลด