การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งใหม่) วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งใหม่) ดาวน์โหลด

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders For 2022 (New) (Download)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2021)

ดาวน์โหลด รายงานประจำปี (56-1 One Report 2021)_Thai

Download Annual Report (56-1 One Report 2021)_English

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)

ระยะเวลาจองซื้อ
ระหว่างวันที่13 – 17และ 20 ธันวาคม 2564
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.investors-insight.com/twz/login.php

1.หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ดาวน์โหลด
2.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ดาวน์โหลด
3.รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
4.ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
5.หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
6.เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถาม FATCA ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม_หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights offering) ดาวน์โหลด

1.Notification of the Right to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares Download
2.Notification of the Allocation of Newly Issued Ordinary shares Download
3.Subscription Manual of Payment and Subscription Procedures Download
4.Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares Download
5.Power of Attorney Download
6.Additional Documents for Securities Subscription and FATCA Download
7.archFull Version_Notification of the Allocation of Newly Issued Ordinary shares Download
Full Version_Notification of the Allocation of Newly Issued Ordinary shares Download

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

ระยะเวลาจองซื้อ
ระหว่างวันที่13 – 17และ 20 ธันวาคม 2564
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.investors-insight.com/twz/login.php

1.หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด
2.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด
3.รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชําระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ดาวน์โหลด
4.ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ดาวน์โหลด
5.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน) ดาวน์โหลด
6.(ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด
7.เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม_หนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด

1.Notification of the right to subscribe for convertible debentures Download
2.Notification of the Allocation of Convertible Debentures Download
3.Details of the method of subscription and payment of subscription for convertible debentures Download
4.Subscription form for convertible debentures Download
5.Power of attorney (in the case of authorizing others to act on their behalf) Download
6.(Draft) Terms and Conditions of Convertible Debentures Download
7.Additional documents for securities reservation only and FATCA status Download
Full version_Notification of the Allocation of Convertible Debentures Download

เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

 1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2-2564 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
 2. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2-2564 ดาวน์โหลด
 3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แนบ 1) ดาวน์โหลด
 4. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 5. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 6. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 8. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 9. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 10. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ก (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 12. มอบฉันทะแบบ ข (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. มอบฉันทะแบบ ค (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 14. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 1. invitation to the EGM No. 2-2564 (Full vesion) Download
 2. invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2-2021 Download
 3. Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for year 2021 (Enclosure 1) Download
 4. Summary of the preliminary details of the warrants to purchase ordinary shares of TWZ-W6 (Enclosure 2) Download
 5. Important Details of the Convertible Bonds (Enclosure 3) Download
 6. Summary of the preliminary details of the warrants to purchase ordinary shares of TWZ-W6 (Enclosure 4) Download
 7. Capital Increase Report Form F53-4 (Enclosure 5) Download
 8. Definition of Independent Directors of TWZ (Enclosure 6) Download
 9. Guidelines for attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Enclosure 7) Download
 10. Articles of Association regarding the Shareholder Meeting (Enclosure 8) Download
 11. Proxy A (Enclosure 9) Download
 12. Proxy B (Enclosure 9) Download
 13. Proxy C (Enclosure 9) Download
 14. 14 Guideline for processing of personal information for the Shareholders’ Meeting (Enclosure 10) Download

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่มทุน / หุ้นกู้แปลงสภาพ ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @twz-insigh หรือ สแกน QR Code

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 1. หนังสือเชิญประชุม AGM 2564 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที 1-2564 ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2563 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. ประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 12. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 14. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 15. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 (แนบ 12) ดาวน์โหลด
 16. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนบ 13) ดาวน์โหลด

  รวม หนังสือเชิญประชุม AGM 2564 ดาวน์โหลด

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 24-30 มีนาคม 2564

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด

2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด

3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด

4. แผนที่รับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด

#ตู้ปันกัน” @TWZ รัชดาซอย 19 แบ่งปันจากน้ำใจชาว #TWZ หยิบแต่พอดี

ตู้แบ่งปันความสุขนี้ TWZ ตั้งใจให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก โรคไวรัส โควิดและตกงาน ขาดแคลนรายได้ จึงได้ ซื้อน้ำดื่ม ขนม ผลไม้ พร้อมของหลากหลายชนิด เพื่อแจกจ่าย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

และขอเชิญชวนทางประชาชนผู้ใจดีก็เปลี่ยนกันนำของใช้ของกินมาเพิ่มที่ตู้ปันกันขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ของเต็มตู้ ก็จะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

💚หมายเหตุ: ตู้ปันกัน ตั้งอยู่หน้าสำนักงานใหญ่ TWZ ใกล้จุดขึ้นลง MRT รัชดา ประตู 2

TWZ จับมือ ธนาคารกรุงศรีฯ สร้างสังคมไร้เงินสดผ่าน “Krungsri QR Pay”

ข่าวดีสำหรับลูกค้า TWZ มาช้อปสินค้าที่ร้านไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากๆ เพราะ TWZ ได้นำระบบ Krungsri QR Pay

มาใช้กับหน้าร้านสาขานำร่อง เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าที่มาใช้บริการทั้ง 3 สาขา ดังนี้

1.เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

2.เซ็นทรัลพระราม3

3.เซันทรัลลาดพร้าว

จากภาพ

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณยิ่งลักษณ์ คงคาสัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน

TWZ ส่งเซ็ตของขวัญ ‘ดิจิตอล กิฟท์’ เจาะลูกค้าองค์กร

 

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บมจ ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) ผู้จำหน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้า บริษัทฯ มีแผนที่จะกระตุ้นยอดขาย รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้วยการจัดทำชุดของขวัญที่เรียกว่า “ดิจิตอล กิฟท์” (Digital Gift) ภายใต้แนวคิด “ของขวัญไอทีที่ทุกคนอยากได้” โดยต้องยอมรับว่า ปัจจุบันนี้ สินค้าด้านไอทีกลายเป็นสินค้าจำเป็นของผู้บริโภค โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสมาร์ทโฟนไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่ผู้บริโภคยังมีความต้องการอุปกรณ์เสริมหรือแก๊ดเจ็ท (Gadget) ต่างๆ อีกมาก ทำให้ TWZ มองเห็นช่องทางในการทำตลาดจากความต้องการดังกล่าว

ถ้าจะขยายความคำว่า ดิจิตอล กิฟท์ อาจจะหมายถึงการจัดชุดของขวัญหรือกระเช้าของขวัญที่เป็นสินค้าไอทีแบรนด์ TWZ หรืออาจจะเป็นโลโก้ของบริษัทชั้นนำ เช่น หากลูกค้าองค์กรต้องการจัดทำของที่ระลึก ของขวัญ ใส่โลโก้ขององค์กรตัวเอง เพื่อโปรโมทหรือเพื่อแจกให้กับลูกค้า ทาง TWZ ก็สามารถผลิตให้ได้ตามออเดอร์ ซึ่งเราเชื่อว่า แคมเปญนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะสินค้าที่คัดสรรมา เป็นสินค้าไอทีที่ใช้งานได้จริง และเหมาะสำหรับการมอบเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก ของพรีเมี่ยมในเทศกาลต่างๆ ในราคาเริ่มต้นชิ้นละ 99 บาทไปจนถึง 1,990 บาท นายกิตติพงศ์กล่าว

นอกจากนี้ สินค้าที่ TWZ นำเสนอในชุดดิจิตอล กิฟท์ ยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ดีไซน์สวยงามและเน้นฟังก์ชันใช้งานง่ายและใช้ได้จริง ซึ่งการที่บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและอยู่ในธุรกิจสินค้าไอทีมายาวนานกว่า 20 ปี รวมทั้งยังมีบริการหลังการขายในระดับมาตรฐาน ทำให้มั่นใจว่า แคมเปญนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างแน่นอน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด TWZ กล่าวด้วยว่า สำหรับองค์กรและภาคธุรกิจที่ต้องการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและนำเสนอราคาที่เหมาะสม ขณะที่ในส่วนของธุรกิจเอสเอ็มอีนั้น บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยมีที่ปรึกษาด้านการผลิตสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถผลิตได้ตามที่ต้องการ ทั้งตัวสินค้าและงบประมาณในการผลิต รวมถึงยังให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ สื่อและเครื่องมือสื่อสาร ช่องทางการจัดจำหน่าย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ฉลาก การบรรจุเพื่อการจำหน่าย ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านไอทีอีกด้วย

สำหรับสินค้าที่เป็นไฮไลท์ในชุดดิจิตอล กิฟท์ ประกอบด้วย อุปกรณ์ชาร์จเร็วพร้อมช่องเสียบ USB แบบอัจฉริยะ แบบ USB 6 ช่อง (TWZ-Q6) ดีไซน์เรียบหรู สามารถชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้ถึง 6 อุปกรณ์พร้อมกัน และมีระบบชาร์จเร็ว คือ แบบ Qualcomm Quick Charge 2.0 สามารถชาร์จเร็วขึ้น 60% ภายใน 30 นาที และแบบ Auto ID ที่สามารถปรับแรงดันเข้าอุปกรณ์อัตโนมัติให้เหมาะกับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆได้

นอกจากนี้ ยังมีสายชาร์จเอนกประสงค์ 2in1 (TWZ-D01) รองรับหัวชาร์จแบบ Lightning สำหรับ iPhone และ Micro USB สำหรับ Android ในเส้นเดียวกัน รวมถึงยังมีแบตเตอรี่สำรองไฟคุณภาพดีหลายความจุ (TWZ PPB-B) มีทั้งแบบลิเทียมโพลิเมอร์ ความจุ 8000 mAh มีความปลอดภัยสูง ดีไซน์สวย น้ำหนักเบาทำให้พกพาสะดวก ชาร์จไฟรวดเร็ว 3.0 แอมป์ พร้อมระบบเขย่าเพื่อตรวจเช็คปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือ

บริษัทฯ ยังได้จัดอุปกรณ์สุขภาพ ได้แก่ TWZ Smart Watch (TWZ-DD1) นาฬิกาดีไซน์สปอร์ตเพื่อคนรักสุขภาพ มาพร้อมกับฟังก์ชั่นจับอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Sensor) สามารถจับเวลานอนหลับ บอกแคลอรี่ในการเดินหรือวิ่งในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งให้แจ้งเตือนการโทรเข้า, SMS, Facebook, LINE, WeChat รองรับภาษาไทย และสินค้าชิ้นสุดท้ายเป็นวิทยุจิ๋วขนาดพกพา (TWZ M-BOX) อุปกรณ์เครื่องเสียงพกพาสำหรับคนรักเสียงเพลง ลำโพงคุณภาพเสียงสูง สามารถเล่นเพลงได้ถึง 3 ช่องทาง ได้แก่ เล่นเพลงจากวิทยุ เล่นเพลงผ่าน Memory Card และเล่นเพลงผ่าน Thumb Drive USB ตัวเครื่องดีไซน์สวย หน้าจอใหญ่ มีช่องเสียบหูฟัง ตั้งเวลาปิดเครื่องได้ สะดวกในการพกพา

ภาพจาก : www.businesslineandlife.co.th