หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งใหม่) ดาวน์โหลด
 2. มอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
 3. มอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
 4. มอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่)

 1. หนังสือเชิญประชุม AGM 2563 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2562 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระฯ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนฯ (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. มอบฉันทะแบบ ก.(แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 14. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 15. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนบ 12) ดาวน์โหลด

รวม หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

#ตู้ปันกัน” @TWZ รัชดาซอย 19 แบ่งปันจากน้ำใจชาว #TWZ หยิบแต่พอดี

ตู้แบ่งปันความสุขนี้ TWZ ตั้งใจให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก โรคไวรัส โควิดและตกงาน ขาดแคลนรายได้ จึงได้ ซื้อน้ำดื่ม ขนม ผลไม้ พร้อมของหลากหลายชนิด เพื่อแจกจ่าย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

และขอเชิญชวนทางประชาชนผู้ใจดีก็เปลี่ยนกันนำของใช้ของกินมาเพิ่มที่ตู้ปันกันขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ของเต็มตู้ ก็จะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

💚หมายเหตุ: ตู้ปันกัน ตั้งอยู่หน้าสำนักงานใหญ่ TWZ ใกล้จุดขึ้นลง MRT รัชดา ประตู 2

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 1. หนังสือเชิญประชุม AGM 2563
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2562 (แนบ 2)
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3)
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4)
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 5)
 7. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6)
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 7)
 9. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 8)
 10. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 8)
 11. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 8)
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 9)
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 10)
 14. มาตรการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น COVID-19 (แนบ 11)
 15. รวม หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

TWZ และ AIS จับมือส่งมอบสมาร์ทโฟนพร้อมซิม สนับสนุนการทำงานคณะแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช รับมือโควิด-19 ในโครงการ “เทเลเมดิซีนกับคนไข้”

ทีดับบลิวแซด –เอไอเอส จับมือส่งมอบสมาร์ทโฟนพร้อมซิม
สนับสนุนการทำงานคณะแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช รับมือโควิด-19 ในโครงการ “เทเลเมดิซีนกับคนไข้”
 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายธนวรรธน์ ไกรศรีวรรธนะ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร (ขวา) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) โดย นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ซ้าย) ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบสมาร์ทโฟน รุ่น MU1 จำนวน 100 เครื่อง พร้อมซิมค่าโทรพร้อมดาต้า เพื่อร่วมแบ่งเบาและสนับสนุนภารกิจรับมือไวรัสโควิด-19 ของคณะแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ  “เทเลเมดิซีนกับคนไข้” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการแพร่ระบาดในปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจาย์นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (กลาง) เป็นผู้รับมอบ

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W5 ครั้งสุดท้าย

 1. หนังสือแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W5 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TWZ-W5) ดาวน์โหลด
 3. บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (Participant) ดาวน์โหลด
 4. หนังสือมอบอำนาจ TH ดาวน์โหลด
 5. หนังสือมอบอำนาจ ENG ดาวน์โหลด