หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่)

1. หนังสือเชิญประชุม EGM 5-11-61 : ดาวโหลดเอกสาร

2. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 2) : ดาวโหลดเอกสาร

3. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 2) : ดาวโหลดเอกสาร

4. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 2) : ดาวโหลดเอกสาร

5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 3) : ดาวโหลดเอกสาร