เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ดาวโหลดเอกสาร : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ดาวโหลดเอกสาร : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ดาวโหลดเอกสาร : รายงานประจำปี 2560 (แนบ 2)

ดาวโหลดเอกสาร : ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3)

ดาวโหลดเอกสาร : ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4)

ดาวโหลดเอกสาร : นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 5)

ดาวโหลดเอกสาร : ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6)

ดาวโหลดเอกสาร : เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 7)

ดาวโหลดเอกสาร :  มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 8)

ดาวโหลดเอกสาร : มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 8

ดาวโหลดเอกสาร :  มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 8)

ดาวโหลดเอกสาร : แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 9)