แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 24-30 มีนาคม 2564

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด

2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด

3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด

4. แผนที่รับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด