หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

 1. หนังสือเชิญประชุม EGM 1-64 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แนบ 1) ดาวน์โหลด
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 9. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 12. แจ้งเปลี่ยนสถานที่ และมาตรการเข้าร่วมประชุม ภายใต้ Covid 19 (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนบ 10) ดาวน์โหลด