หนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมสารสนเทศ

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมสารสนเทศ : ดาวโหลดเอกสาร

2. ใบแจ้งความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน : ดาวโหลดเอกสาร

3. รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ สำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน : ดาวโหลดเอกสาร