หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 1. หนังสือเชิญประชุม AGM 2564 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที 1-2564 ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2563 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. ประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 12. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 14. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 15. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 (แนบ 12) ดาวน์โหลด
 16. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนบ 13) ดาวน์โหลด

  รวม หนังสือเชิญประชุม AGM 2564 ดาวน์โหลด