หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่)

 1. หนังสือเชิญประชุม AGM 2563 ดาวน์โหลด
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 3. รายงานประจำปี 2562 (แนบ 2) ดาวน์โหลด
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3) ดาวน์โหลด
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ (แนบ 4) ดาวน์โหลด
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระฯ (แนบ 5) ดาวน์โหลด
 7. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6) ดาวน์โหลด
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนฯ (แนบ 7) ดาวน์โหลด
 9. มอบฉันทะแบบ ก.(แนบ 8) ดาวน์โหลด
 10. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 11. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 8) ดาวน์โหลด
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 9) ดาวน์โหลด
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 10) ดาวน์โหลด
 14. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (แนบ 11) ดาวน์โหลด
 15. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนบ 12) ดาวน์โหลด

รวม หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด