หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 1. หนังสือเชิญประชุม AGM 2563
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2562 (แนบ 2)
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3)
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4)
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 5)
 7. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6)
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 7)
 9. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 8)
 10. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 8)
 11. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 8)
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 9)
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 10)
 14. มาตรการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น COVID-19 (แนบ 11)
 15. รวม หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563